GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” sitesi kullanıcılarına (“üye” ya da ”ziyaretçi”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca  bilgilendirme yapmak amacıyla kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşulları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. ”Çerez Kullanımı”,”Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın ayrılmaz bir parçasıdır.

1)KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

– 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz tarafımızca bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

-İstanbul Ticaret Odası’nın 187 482 sicil sayısında kayıtlı, 0247001198700010 MERSİS numarasına sahip, Arap cami mah. Mahkeme sokak Nafe Han no:13/19 Karaköy / İstanbul adresinde bulunan Çetinkaya Metal Ticaret Anonim Şirketi KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

-Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.  tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işleme amaçları

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ,  veri sahibi tarafından Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak , Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu kişisel bilgiler sadece firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak,sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirme amacıyla ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

-Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği ilgili makam  ve kamu görevlilerine bilgi verebilmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak  toplanmaktadır.

– Kişisel verilerin toplanma şekli

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. , Kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileri kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Ve 7. Maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

-Kişisel veriler internet sitesi üzerinden ,formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; Kağıt üzerindeki formlar,  dijital pazarlama gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden elektronik ortamda toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

-6698 SAYILI Kişisel verilerin işlenmesi hakkında kanun’un 11.maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

-Veri sahipleri kanunda belirtilen söz konusu haklarını, talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun baiburu sahibi ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğin tevsik edici belgelerin eklenmesi halinde kullanbileceklerdir. Firma/site adı söz konusu talepleri 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

2)GİZLİLİK VE GÜVENLİK

– www.cetinkayametal.com.tr üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında (resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar hariç olmak kaydıyl)- üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

-Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir

-Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. , Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.cetinkayametal.com.tr üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. , bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda üye olurken/ üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden/ kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki link ile  tercihini www.cetinkayametal.com.tr üzerinden bildirebilir.

 

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

– KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ‘nin kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Kullanıcıların  doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil erişim  üzerinden söz konusu bilgiler değiştiği taktirde güncellemesi gerekmektedir.

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. , Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.Söz konusu değişiklikler sitede yayınladığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

 

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. , alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini önplanda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda saklanmamaktadır.

 

– Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

 

-Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, ilk defa sipariş veren kullanıcıların  siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekmektedir.Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

 

-Üye olurken verilen tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

-Açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. , doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Ancak söz konusu sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de değerlendirildiğinde, söz konusu sitelere verilen bağlantılar veya tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. adı tarafından verilmemektedir. Kullanıcıların bilgi ve içerik kullanımı ve gizliliğinden dış site sorumludur.

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. adıyla herhangi bir iletişiminizde ya da herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

3)ÇEREZ KULLANIMI

 

– Çerezler,ziyaret edilen web sitesi üzerinden tarayıcılar yardımıyla cihazına veya ağ sunucunuza küçük metin dosyaları olarak ana bellekte depolanmakta olup site hakkında durum ve tercihleri saklayarak  kullanımı kolaylaştırmaktadır.

 

– Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ,  ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek ve sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek  amacıyla Çerezler kullanmaktadır.

 

-Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak , Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu kişisel bilgiler sadece firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Buradaki amaç, Sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirmektir. Çerezler, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse çerez dosyasının gelmemesi veya gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., işbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası “ hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası  ve Çerez Kullanımı ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için cetinkayametal@cetinkaya-group.com adresine email gönderebilirsiniz. İletişim Bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

 

Firma Ünvanı: Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.

 

Adres: Arap cami mah. Mahkeme sokak Nafe Han no:13/19 Karaköy / İstanbul

 

Eposta: cetinkayametal@cetinkaya-group.com

 

Tel: 0212 251 34 12

 

Fax: 0212 243 31 83